7-2: سیر منطقی بیان جملات در مقاله

ویرایش مقاله انگلیسی

جملات را با حرکت از مفاهیم کلی به مفاهیم اختصاصی تر پیش ببرید

در بعضی از متون ارسال شده برای ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله، حرکت منطقی مفاهیم نادیده گرفته می شود و در واقع انسجام پاراگراف از بین رفته است.

به پاراگراف زیر دقت کنید:

(S1) The soil is a major source of pollution. (S2) Millions of chemicals are released into the environment and end up in the soil. (S3) The impact of most of these chemicals on human health is still not fully known. (S4). In addition, in the soil there are naturally occurring amounts of potentially toxic substances whose fate in the terrestrial environment is still poorly known.

S1 کلمه soil را به عنوان موضوع جمله مطرح می کند. S2 خاص تر بوده و درباره میزان این آلودگی – millions of chemicals – صحبت می کند. S3 تاثیر مواد شیمیایی مطرح شده در S2 را گزارش می کند. اما S4 از این پیشروی منطقی یعنی حرکت از مطالب کلی به خاص تر تبعیت نمی کند. در عوض، با قراردادن soil در موقعیت topic شروع می کند. با این کار پیشروی منطقی از بین رفته است زیرا soil موضوع اصلی S1 بود. پس به جای آن بهتر است از جمله زیر استفاده کنیم:

S5 There are also naturally occurring amounts of potentially toxic substances in the soil whose fate in the terrestrial environment is still poorly known.

پس فرمول کلی به شکل زیر خواهد بود:

  1. S1: موضوع اصلی (خاک) زیرموضوع 1 را (آلودگی) معرفی می کند.
  2. S2: زیرموضوع 1 با معرفی زیرموضوع 2 خاص تر می شود (millions of chemicals).
  3. S3: زیرموضوع 2 با معرفی زیرموضوع 3 مشخص می شود (impact of these chemicals).
  4. S4: جنبه کامل تری از زیرموضوع 3 از طریق زیرموضوع 4 معرفی می شود (impact of toxic substances, i.e. chemicals, is poorly understood).
  5. etc.

اساسا، هر جمله مانند حلقه ای در یک زنجیر است. زنجیر کامل یک پاراگراف است. و مجموعه ای از زنجیرهای به هم متصل شده یک بخش را تشکیل می دهند. نکته مهم این جاست که این پیشروی منطقی خیلی در زبان فارسی ما وجود ندارد. یعنی خیلی مواقع طوری می نویسیم که خواننده پس از خواندن کل پاراگراف و دریافت کلی آن می تواند متوجه منظور نویسنده شود. پس باید در سبک نوشتار تغییر ایجاد کنید تا از سبک منطقی نویسی زبان انگلیسی پیروی کنید.

نظرخود را بیان کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *