ویرایش مقاله انگلیسی

5-2: کجا باید اطلاعات جدید و قدیمی را در یک پاراگراف در مقاله قرار داد؟

تصمیم گیری درباره این که کجا باید اطلاعات جدید و قدیمی را در یک پاراگراف قرار دهید

مقالاتی که برای ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله فرستاده می شوند بعضا از نظر روند بیان اطلاعات ضعیف هستند.

اطلاعات آشنا معمولا در آغاز یک جمله یا پاراگراف بیان می شوند. در قسمت زیر، سه جمله اول abstract یک مقاله فرضی را تحت عنوان “Readability and Non-Native English Speakers” می بینیم که مثلا برای ژورنال ارتباطات در جهان تجارت ارسال شده است. (بیشتر…)

ویرایش مقاله انگلیسی

4-2: اولین پاراگراف هر بخش جدید در مقاله

اولین پاراگراف هر بخش جدید: با یک خلاصه بسیار کوتاه و مشخص کردن نوع ساختاربندی خود آغاز کنید

اغلب در ویرایش مقاله انگلیسی و ترجمه مقاله فارسی به این برمی خوریم که اولین پاراگراف هر بخش خوب نوشته نشده است.

خواننده ها لزوما مقاله را از ابتدا تا انتها نمی خوانند. ممکن است از هر جایی از مقاله خواندن آن را شروع کنند.

معنایش این است که بهترین راه شروع با یک خلاصه یک الی دوجمله ای از اصلی ترین اهداف و یا یافته های مقاله است. چنین سبکی معمولا در فصول کتاب هم نیز استفاده می شود.

البته باید توجه داشت که سبک کلی ژورنال مورد نظر شما اولویت است. اگر آن ها به سبک اشاره شده بخش های مقاله را آغاز نمی کنند، پس شما هم نباید این کار را بکنید. جایگزین آن رویکردی مستقیم تر است. (بیشتر…)

ویرایش مقاله انگلیسی

3-2: مثالی کامل از پاراگراف صحیح در مقاله

نمونه ای از یک پاراگراف بعد از ویرایش مقاله

در زیر جمله ای را از یکی از مقامات ارشد ناسا می بینیم که بسیار در حوزه های دیگر نیز از لحاظ شفافیت مثال زدنی است. پاراگراف زیر، اولین پاراگراف در آغاز بخشی است که تحت عنوان “Organization of a Technical Report” نوشته شده است.

Different writers have different methods of organizing their reports, and some seem to have no discernible method at all. Most of the better writers, however, appear to be in remarkably close agreement as to the general approach to organization. This approach consists of stating the problem, describing the method of attack, developing the results, discussing the results, and summarizing the conclusions. You may feel that this type of organization is obvious, logical, and natural. Nevertheless, it is not universally accepted. For example, many writers present results and conclusions near the beginning, and describe the derivation of these results in subsequent sections. (بیشتر…)

ویرایش مقاله انگلیسی

2-2: ساختار عمومی یک پاراگراف

وقتی مقاله ای را برای ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله بررسی می کنیم، اولین نکته ای که نظر ما را جلب می کند، ساختار پاراگرافهای آن است

هر مقاله ای یک عنوان دارد و خوانندگان می دانند کجا باید دنبال آن بگردند یعنی بالای اولین صفحه مقاله. خوانندگان می دانند که پس از عنوان، چکیده آمده و پس از آن هم معمولا ادبیات موضوع می آید.

درست همان قدر که یک خواننده انتظاراتی راجع به ساختار کلی مقاله دارد، او درباره این که چطور یک بخش، پاراگراف، یا جمله باید ساختاربندی شده باشد نیز توقعاتی دارد. این توقعات نسبت به انتظارات مربوط به جایگاه چکیده و… ناخودآگاه تر و ضمنی تر هستند. اما، در هر صورت بر اساس این استوار است که خواننده معمولا چگونه اطلاعات را در یک بخش، پاراگراف، یا جمله پیدا کرده و دریافت می کند. (بیشتر…)