9. یافته های کلیدی مقاله شما چیست؟

بیان یافته های مهم مقاله

بعضا وقتی ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله انجام می دهیم، مشاهده می کنیم که یافته های مقاله دقیقا مشخص نیستند.

ببینید که یافته های اصلی و کلیدی شما چیستند و آیا شما واقعا چیزی به این مجموعه علمی اضافه می کنید یا خیر.

یکی از رایج ترین جملاتی که در رد یک مقاله می آید این است:

Not acceptable. No new knowledge, science or Discovery is presented

بعضا همین پیغام رد مقاله ممکن است بعد از شش ماه از ارسال مقاله به دست شما برسد. بدین ترتیب شما وقت و انرژی بسیاری را صرف این مقاله بعضا تکراری هدر داده اید. (بیشتر…)