10. داور مقاله به دنبال چیست؟

داوران مقاله

ویرایش مقاله انگلیسی و ترجمه مقاله فارسی ما همیشه بر داوران مقاله تمرکز دارد

همواره داوران مقاله را در ذهن خود داشته باشید.

داوران مقاله باید بخشی از تمرکز شما حین نوشتن مقاله باشند. آن ها هستند که درباره سرنوشت مقاله شما تصمیم گیری می کنند.

داور مقاله شماره 1متخصصین رده بالایی که در حال حاضر در حوزه علمی مشخصی مشغول به فعالیت هستند:

(بیشتر…)