ویرایش مقاله انگلیسی

7. یک مقاله را به عنوان مدل انتخاب کنید و جملات مفید و پرکاربرد آن را یادداشت نمایید

مقاله الگو

مقالاتی که برای ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله به دست ما می رسند، گاهی قالب استاندارد ندارند.

پس، یک مقاله را به عنوان مدل انتخاب کنید و جملات مفید و پرکاربرد آن را یادداشت نمایید.

مقاله ای را که به موضوع شما نزدیک است که انگلیسی خوبی داشته و شما از خواندن آن لذت برده اید، انتخاب کنید. این مقاله را به عنوان مدل انتخاب کنید و می توانید خیلی از آن ایده بگیرید. (بیشتر…)