1. به این موضوع فکر کنید که چرا می خواهید مقاله خود را چاپ کنید

هدف نوشتن مقاله

گاها وقتی ترجمه مقاله یا ویرایش مقاله انجام می دهیم، می بینیم که هدف مقاله کاملا مشخص نیست.

به این موضوع فکر کنید که واقعا چرا می خواهید مقاله خود را چاپ کنید. مسلما اگر بدانید که دقیقا برای چه قصد چاپ مقاله خود را دارید، انگیزه بیشتری هم خواهید داشت. یکی از دلایل می تواند پر کردن یک خلاء در حوزه دانشگاهی یا تخصصی شما باشد. اگر به طور خلاصه برای خود یادداشت کنید که چه contribution ی خواهید داشت کار را بهتر شروع خواهید کرد، خصوصا وقتی که دوباره چک کنید و ببینید که کار شما واقعا می تواند جایی از این خلاء را پر کند.