2. زمان کافی به برنامه ریزی و نوشتن متن اولیه مقاله اختصاص دهید

متن اولیه مقاله

یکی از اولین نکاتی که در زمان ویرایش مقاله و ترجمه مقاله قورا به چشم می خورد این است که برخی از نویسندگان اصلا زمان کافی به برنامه ریزی و نوشتن متن اولیه مقاله یا بهتر بگوییم درفت آن اختصاص نداده اند.

ممکن است سه سال بر روی پژوهش خود زحمت کشیده باشید. اختصاص صرفا سه روز یا سه هفته برای نوشتن متن اولیه مقاله (manuscript)، خیلی منطقی نیست چرا که بدین ترتیب مقاله شما در جا رد خواهد شد. پس حتما دو برابر زمان در نظر گرفته شده توسط خود را به نوشتن متن مقاله خود اختصاص دهید.